A veszélyhelyzet megszűnése után alkalmazandó átmeneti szabályok

Védelmi intézkedések

A 285/2020. (VI.17.) Korm. rendelet kimondja, hogy a hatodik életévüket be nem töltött kiskorúak kivételével mindenki köteles a tömegközlekedési eszközön, valamint az üzletben történő vásárlás során a szájat és az orrot eltakaró eszközt (például orvosi maszk, sál, kendő) viselni.

A vendéglátó üzlet belső (zárt) részében az ott dolgozók – a vendégek által látogatható területen – kötelesek a szájat és az orrot eltakaró eszközt (például orvosi maszk, sál, kendő) viselni.

A zárt helyen vagy a nem zárt helyen tartott zenés, táncos rendezvény abban az esetben tartható meg, ha a rendezvény helyszínén a jelenlévők létszáma – beleértve az ott foglalkoztatott személyeket – egy időben nem haladja meg az 500 főt.

Ez a kormányrendelet 2020. június 18. napján lépett hatályba.

Csökkentett munkaidős foglalkoztatás iránti kérelem benyújtásának határideje

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 66.§ (1) bekezdése felhatalmazza a Kormányt, hogy kormányrendeletben határozza meg azt a legkésőbbi időpontot, ameddig a csökkentett munkaidős foglalkoztatás iránti kérelem benyújtható. A Kormány ezen felhatalmazásnak a 290/2020. (VI.17.) Korm. rendeletében tett eleget. Ebben akként rendelkezett, hogy a veszélyhelyzet idején történő csökkentett munkaidős foglalkoztatásnak a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatásáról szóló 105/2020. (IV. 10.) Korm. rendeletben foglaltakat 2020. december 31. napjáig lehet alkalmazni, a kérelem benyújtásának határideje pedig 2020. augusztus 31.

Utazási korlátozások

A 291/2020. (VI.17.) Korm. rendelet utazási korlátozásokat állít fel. Főszabály szerint a külföldről érkező nem magyar állampolgárok személyforgalomban Magyarország területére nem léphetnek be. A kormányrendelet megfogalmaz kivételeket a főszabály alól: a Magyarország területére történő tervezett belépés helye szerint illetékes helyi rendőri szerv, a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren történő határátlépés esetén a BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság ( a továbbiakban: rendőri szerv) kérelemre felmentést ad.

A rendőri szerv engedélyezi a beutazást, ha a kérelmező igazolja, hogy a belépés célja:

 • a magyarországi bírósági vagy hatósági eljáráshoz kapcsolódó, magyar bíróság vagy hatóság által kiállított okirattal igazolt eljárási cselekményen történő részvétel,
 • olyan üzleti célú tevékenység vagy egyéb munkavégzés, amelyek indokoltságát központi kormányzati igazgatási szerv, önálló szabályozó szerv vagy autonóm államigazgatási szerv meghívólevelével igazolja,
 • az egészségügyi intézmény beutalójával vagy más megfelelő igazolással egészségügyi ellátás igénybe vétele,
 • a hallgatói vagy a tanulói jogviszony alapján fennálló tanulmányi vagy vizsgakötelezettség teljesítése, ha ezt az oktatási intézmény által kiállított igazolás tanúsítja,
 • a fuvarozási tevékenységgel összefüggő munkavégzéshez kapcsolódó utazás személyforgalomban, amelynek célja a fuvarfeladat kiindulópontjára (munkavégzés megkezdésének helyszínére) történő eljutás vagy az ilyen munkavégzést követően személyforgalomban történő hazatérés, ha ezt a munkáltató által kiállított igazolás tanúsítja,
 • a családi eseményeken (házasságkötés, keresztelő, temetés) részvétel,
 • hozzátartozó gondozása, ápolása,
 • a kiemelt jelentőségű, nemzetközi vonatkozású sport-, kulturális, illetve egyházi rendezvényen történő részvétel vagy
 • egyéb méltányolható ok.

A kérelem kizárólag elektronikus úton terjeszthető elő, és magyar nyelven nyújtható be,

benyújtható törvényes képviselő vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazásban megjelölt meghatalmazott útján is. 

A kérelem kizárólag

 • elektronikus ügyintézés keretében cégkapuról vagy ügyfélkapuról megküldött elektronikus űrlap beküldésével,
 • cégkapu vagy ügyfélkapu igénybevételi lehetőségének hiányában a rendőrség internetes honlapján elérhető intelligens űrlap kitöltésével és beküldésével nyújtható be.

A kérelemben fel kell tüntetni a beutazás célját, meg kell nevezni az érintett személyazonosításra alkalmas, az államhatár átlépéséhez felhasználni kívánt okmányt, és meg kell adni az okmány azonosító számát, valamint a kérelemhez csatolni kell:

ha az a kérelem indokára figyelemmel lehetséges, a beutazás célját igazoló irat másolatát,

meghatalmazott útján történő eljárás esetén a meghatalmazást.

Azonos okból és időpontban történő határátlépés esetében a kérelmezővel egy háztartásban élő közeli hozzátartozók tekintetében elegendő egy kérelmet benyújtani.

A kérelmet a rendőri szerv elutasítja, ha a beutazás céljával kapcsolatban kétség merül fel, vagy a beutazás járványügyi, közbiztonsági vagy nemzetbiztonsági okból kockázatos.

A rendőri szerv határozatával szemben benyújtott fellebbezést a rendőri szerv irányítását ellátó megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság bírálja el.

A kérelem megalapozottságának igazolása érdekében a megalapozottságot igazoló irat eredeti példányát a Magyarország területére történő belépéskor a beutazási tilalom alól felmentett személy köteles a rendőr felhívására bemutatni.

Ha az engedélyes a megalapozottságot igazoló irat eredeti példányát nem mutatja be, vagy annak hitelességével kapcsolatban a belépéskor kétség merül fel, a belépést meg kell tagadni.

Az engedélyes a Magyarországra való belépés során egészségügyi vizsgálaton esik át, amelynek tűrésére köteles. Akinél az egészségügyi vizsgálat COVID-19 betegség gyanúját állapítja meg, Magyarország területére nem léptethető be, akinél az egészségügyi vizsgálat során COVID-19 betegség gyanúja nem merül fel, 14 napra a járványügyi hatóság által kijelölt karanténban vagy hatósági házi karanténban kerül elhelyezésre.

A kijelölt karanténban elhelyezett személyeket a járványügyi hatóság nyilvántartásba veszi.

Nemzetközi viszonosság alapján, a külpolitikáért felelős miniszter által – a határrendészetért felelős miniszterrel egyetértésben – meghatározott állam polgárai Magyarország területére beléphetnek.

Ha a Magyarország területére belépett Magyarország területén tartózkodó személy a belépést követő 14 napon belül COVID-19 betegség tünetét észleli, akkor a lakóhelyét, tartózkodási helyét vagy szálláshelyét nem hagyhatja el, és haladéktalanul köteles telefonon értesíteni a járványügyi hatóságot.

A külpolitikáért felelős miniszter által – a határrendészetért felelős miniszterrel egyetértésben – meghatározott szomszédos állam polgárai Magyarország területére legfeljebb 24 óra időtartamra az államhatártól számított 30 kilométeres távolságon belül beléphetnek.

A Magyarország területén tartózkodó személy Magyarország területének az államhatárvonaltól számított 30 kilométeres sávján belül köteles tartózkodni, és köteles Magyarország területét a belépést követő 24 órán belül elhagyni.

A kormányrendeletet 2020. június 18. napjától kell alkalmazni.

Facebook
Twitter
LinkedIn